Sponsorlu Bağlantılar2012 Fizik Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2011-2012

Dokümanı doc dosyası şeklinde indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. ikinci_dönem_fizik_zümresi_2011_2012

 

2011-2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………………. ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ  TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi : 16.02.2011
Toplantı no      : 3
Toplan Yeri      : Öğretmenler Odası
Toplantı saati      : 12 30
   
  GÜNDEM :
1.    Açılış ve Yoklama
2.    Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması
3.    2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem zümrelerinde alınan kararların gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
4.    Atatürk ilke ve inkılâplarının düzenli işlenip işlenmediğinin kontrolü ve görüşülmesi
(Tebliğler Dergisi 2488-2104-2212)
5.    I. Dönem başarılarının ve İl Geneli İLBAP Performans Takip Sınavı sonuçlarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6.    Okul sınavlarında ve YGS-LYS de başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.
7.    Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,
8.    Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir
alınması,
9.    Proje Ödevleri ile ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi
10.    Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,
11.    Yıllık ve günlük planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi, 
12.     Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,
13.    Dilek ve Temenniler

       GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.  Yapılan yoklamada fizik öğretmenlerinin var olduğu anlaşıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Türk Milli Eğitiminin amaçları okundu. Her öğretmende bulunması gerektiği ve öğrencilerin bu amaçlara göre yetiştirilmesi konusunda titiz olunması istendi

3.  Bir  önceki zümre toplantı kararlan okunup değerlendirilmesi,
   
    Birinci  zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar ……………….. tarafından okundu. ………………..  1. Dönem haftada 2 saatlik derslerde 3 yazılı yoklama yapmanın ders kaybına sebep olduğunu bundan dolayı 2. Dönem sadece 2 sınavın yeterli olacağını söyledi.
    Toplantıda alınan diğer kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını konusunda zümre öğretmenleri görüş  birliğine vardı. Okulun var olan fiziki durumu içerisinde iyi bir dönem geçirildiğini söyledi.
    Alınan karaların uygulandığı görüldü.

4. 2011 – 2012 öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan yıllık planlarda gösterilen tarih ve zamanlarda Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının işlendiği, II. Dönemde planlarda belirtilen zamanlarda bu konuların işlenmesini, özellikle 18 Mart Çanakkale Savaşları hakkında ve bu savaşların Türk milleti için önemi üzerinde durulması gerektiği, 19 Mayıs ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK BAYRAMININ milletimiz için önemi üzerende durulması gerektiği zümre öğretmenlerince belirtildi.

5.   I. Dönemin değerlendirilmesine geçildi.
     ……………….., sınıflara göre başarı oranlarını okudu. Buna göre;
9A : % 100     10A : % 100        11A : % 100        12A : % 100
            9B : % 100    10B : % 100        11B : % 93        12B : % 100
    9C : % 100    10C : % 100        11C : % 100        12C : % 100
    9D : % 97    10D : % 100        11D : % 100        12D: % 100
    9E  : % 100

……………….. başarı oranlarına bakıldığında başarının çok iyi olduğunu söyledi.
6 Ocak 2012 tarihinde yapılan İLBAP Performans Takip Sınavında öğrencilerimizin fizik netleri incelendiğinde 9. Sınıfların 5,9 net ortalaması, 10 sınıfların 4,7 net ortalaması, 11 sınıfların 5,7 net ortalamasını yakaladığı görüldü. Diğer okulların net ortalamaları henüz açıklanmadığı için sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı konusunda zümre öğretmenleri görüş birliğine vardı.
………………..; Değerler Eğitimi kapsamında yapılan etkinliklerin 1. Dönem olumlu sonuçlar verdiğini , 2. Dönemde de fırsat buldukça değerler eğitimi konularına ders içerisinde yer verilmesinin gerektiğini söyledi.

6. Okul sınavlarında ve YGS – LYS de başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar      alınması.

……………….., Sayısal bölümler için ve hatta yeni sisteme göre bütün bölümler içinde Fizik dersinin YGS – LYS başarısı için önemli bir yer tutuğunu bundan dolayı bu dersin iyi öğrenilmesi gerektiğini söyledi.
……………….. 9. sınıflar liseye I. Dönemde uyum problemi yaşadıklarını, dönem sonuna doğru bu problemin azalacağını söyledi.
Fizik dersinde başarıyı arttırmak için;
     “Fizik en zor derstir.” Çalışsan da başaramazsın fikrinin kırılması, bunu yapabilmek içinde basit problemlerden başlayıp karmaşığa doğru gidilmesi,
     Öğrencilere fizik dersinin yapılamayacak bir ders olmadığını göstermek bu konuda fizik dersi iyi olan öğrencilerin nasıl başardıklarını sınıfa anlatmaları sağlanacak,
     Yeni konu anlatılırken, öğrenci ihtiyaçları bağlantı kurulmasına;
      Konu anlatılırken basit ve günlük kelimelerin kullanılmasına;
      Derslere başlamadan önce dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine; konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine;
      Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç ve gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına;
İşlenilecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan karalara uyulmasına;
      Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;
      Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma      uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
      Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
      Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirildikten sonra özetleme yapılmasına;
       10. , 11. ve 12. sınıflarda sayısal bölüm oldukları için ilerleyen zamanlarda girecekleri sınavlarda çok sayıda öğrenci ile yarışacakları bunun içinde bir sorunun bile çok önemli hale geleceği hatta sıralamanın oluşurken fizik sorularının çok önemli olduğunun öğrencilere kavratılması kararlaştırıldı.

    7.  Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,
Fizik dersinin amaçları ……………….. tarafından okundu.
1.    Fiziğin çok yaygın olan uygulamaların daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel
kavranılan ve kanunları öğretmek,
2.    Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma
yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin
hazırlamak,
3.    Fizik olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,
4.    İlerde temel bilim dallarında yapacakları öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet
kazanmalarını sağlamak,
5.    Öğrenme yollarını öğretmektir.

AÇIKLAMALAR :
1.    Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.
2.    Bugüne kadar elde edilen ilmi buluşları yapan kişilerin ne kadar basit araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi
uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler
olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metotlu çalışmalarla bir takım
bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.
3.    Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bilginin her
zaman yemden gözden geçirilebileceği, yeni denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni
sonuçlara veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metotlarla eldeki
verilerin çeşitli şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi  ve yayılması  suretiyle gelişeceği
görüşü kazandırılmalıdır,
4.    Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden “Hologram“ , "Plazma", "Led" ve “Hadron” gibi yeni konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

    8. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,
Ölçme değerlendirme konusunda 1. zümre toplantısında alınan kararların uygulanmasında bir aksaklık yaşanmadığı 2. dönemde de aynı uygulamaların devam ettirilmesine karar verildi.
       Haftalık ders saati 2 olan 9 ve 10. sınıflarda Fizik 2. dönemde de en az iki yazılı iki sözlü , Haftalık ders saati 2 den fazla olan sınıflarda üç yazılı iki sözlü yapılmasına karar verildi.
Yazılı sınav tarihlerinin de yıllık planda belirtildiği gibi ve sınav komisyonunun belirlediği tarihlerde yapılmasına karar verildi.

    9. Ödevlerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi
           ……………….. ; Ödevlerin ,Ödev yönetmeliğine  uygun olarak  belirtilen  1.Dönem  zümre  toplantısında  alınan kararlar  doğrultusunda  Nisan ayının ilk  haftasında toplanacağı ve mayıs ayı başında bu değerlendirme yapılacağı belirtildi

        10. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,
Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağı birinci dönem yapılan zümre toplantısında şu şekilde belirlenmişti. Özellikle Matematik öğretmeniyle işbirliği  içinde olmanın önemi vurgulanmıştı ve Kimya öğretmeni ile de işbirliği içinde olunması gerektiği karara bağlanmıştı. Birinci dönem boyunca ilgili konularla bağlantılı olarak Matematik ve Kimya öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin yine ikinci dönemde de devam etmesine karar verildi.

    11. Yıllık ve günlük planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,
……………….. planların uygulanmasında ortak sınavların ders kayıplarını arttırdığını ve bu nedenle 10 ve 12. Sınıflarda yıllık planlarda belirtilen sürelerden 4 saatlik bir gecikme yaşandığını belirtti.
……………….. , 11. Sınıflarda yıllık plandan 6 ders saati geri olduğunu, 9. Sınıflarda ise 4 ders saati kayıp olduğunu belirtti.
11. Sınıf müfredatındaki konuların haftalık 2 saatte çok fazla örnek çözerek yetiştirilemeyeceği, öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları için haftalık en az 4 saat olarak seçilmesi gerektiğini belirtti.

12. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,
……………….. ; Ders  işlenişinde   öğrenci  merkezli ,bunun  yanı sıra   soru-cevap,anlatım  metodları  ile  mümkün  olduğunca  deney  ve  gözlemlere yer  verilmesinin  gerekli olduğunu   ifade  etti.Özellikle  yeni  müfredatın araştırma  ,deney ve gözleme ayrıntılı   yer  vermesi  ,bizi de bu konuda Laboratuar  kullanımına ve araştırmaya  sevk  etmiştir.
……………….., yazılılarda  daha basit daha fazla soru sorularak  ve  40  dakikada  çözülecek  şekilde  hazırlanmasını, kısa ev  ödevleri  verilerek  bir  sonraki  derste  kontrol  edilmesi  ve  öğrencilerin  günlük   planlı  çalışmaya sevk  edilmesini  önerdi.
……………….. ;Başarıyı  artırmak  için  zümre   öğretmen eleriyle   sık sık  bir  araya  gelerek  konuların  anlatımın birbiri ile  aynı  seviyede paralel  olarak gidilmesi  gerektiğini ifade  etti.

      13 . Dilek ve Temenniler:
Tüm fizik grubu öğretmenlerimiz olarak alınan kararlara azami ölçüde uymanın yarar getireceği düşüncesi ile bu toplantıların resmi olanı dışında da her an yapılabilir olması ve bu şekilde başarının daha da artacağı tartışmasız kabul edildi . İyi dileklerle toplantı başkan tarafından sona erdirildi.
Üyeler teşekkür ederek ayrıldılar.

ALINAN KARARLAR:

1-    Haftalık ders saati 2 olan 9 ve 10. sınıflarda Fizik 2. dönemde de en az iki yazılı iki sözlü, Haftalık ders saati 2 den fazla olan sınıflarda üç yazılı iki sözlü yapılmasına,
2-    Yazılı sınav tarihlerinin de yıllık planda belirtildiği gibi ve sınav komisyonunun belirlediği tarihlerde yapılmasına,
3-    Ödevlerin , Ortaöğretim Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine  uygun olarak  belirtilen  1.Dönem  zümre  toplantısında  alınan kararlar  doğrultusunda  Nisan ayının ilk  haftasında toplanacağı ve mayıs ayı başında bu değerlendirme yapılmasına,
4-    11 sınıflarda seçmeli fizik dersinin 2 saat  seçilmesi nedeni ile fizik müfredatının önemli konularının işlenemediği görülmüştür. Öğrencilerin anlamakta en çok zorlandıkları derslerden biri olan Fizik Dersi için müfredat programında eksiklik bırakılması okulumuz öğrencileri için olumsuz etkiler yapmaktadır. LYS konularında fazlaca yer bulmasını beklediğimiz 11 ve 12 sınıflar için önümüzdeki eğitim öğretim yılında seçilebilecek en fazla ders saati seçilmesi okulumuzun özellikle LYS başarısı mutlaka arttıracaktır. Bu sebeple önümüzde eğitim-öğretim yılında seçmeli dersleri yukarıda belirttiğimiz hususları dikkate alarak hazırlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,
5-    Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının yıllık planlarda belirtilen sürelerde işlenmesine,
6-    Diğer branş öğretmenleri ile ortak işlenen konularda işbirliği içerisinde çalışılmasına,
7-    Derslerde öğrenci merkezli eğitim metodlarına ağırlık verilmesine karar verildi.

              ………………..                                            ………………..         
                 Zümre Bşk.                            Fizik Öğretmeni

UYGUNDUR.
17.02.2012

…………..
 Okul Müdürü
 


2 Yorum

bernaŞubat 18th, 2012 18:01

paylaşım için teşekkürler

adminŞubat 23rd, 2012 23:59

biraz uzun oldu gibi ama yine de işinize yarayacaktır.

Yorum Yapın

Mesajınız

Anti-Spam Quiz:

Sponsorlu Bağlantılar