Sponsorlu Bağlantılar2012-2013 Sene Başı Fizik Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı

Düzenleme yapmanız için word dokümanını buraya paylaşıyorum..  Öğretmen isimlerini kolayca değiştirmeniz için word açıkken ctrl  + h  birlikte basın. Üste Diğer fizik öğretmeni alta sizin adınızı yazıp tümünü değiştir deyiniz. Aynı işlemi zümre başkanı içinde yapmalısınız..

2012-2013 1.zümre öğretmenler toplantı tutanağını indir

 

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………  ANADOLU LİSESİ

 1. DÖNEM FİZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ        : 12.09.2012           

TOPLANTI SAATİ           : 15:10

TOPLANTI YERİ             : Öğretmenler odası

TOPLANTI NO                : 1

  

GÜNDEM MADDELERİ :

1.        Açılış ve yoklama,

2.        652 sayılı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' nin okunup incelenmesi,

3.        Fizik dersinin amaçları ve  müfredat programlarının gözden geçirilmesi,

4.        Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın derslere yansıtılması hususu,

5.        Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,

6.        Eğitim Bölgesi Zümre başkanları kurul kararlarının incelenmesi,

7.        Ödev, proje ve seminer yönetmeliğinin gözden geçirilmesi

8.        Derslerde uygulanacak yöntem, teknik ve laboratuarın kullanılması ve Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarının tartışılması

9.        Başarıyı artırıcı ders içi ve ders dışı etkinlikler,

10.    Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği ve ortak çalışmalar,

11.    Yazılı yoklamalar için çalışma takvimindeki tatillerin tespiti,

12.    Yaz tatili süresinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi,

13.    Müfredat progamının gözden geçirilmesi,

14.    Okul kütüphanesine alınacak kitapların belirlenmesi,

15.    Laboratuvar ve kullanma talimatı ve sorumlu öğrencilerin tespiti,

16.    Yazılı ve sözlü ölçme ve değerlendirme ilkeleri ve yazılı tarihleri,

17.    Genel değerlendirme (geçmiş yıldaki toplantılarda alınmış kararların sonuçları),

18.    Dilek ve temenniler,

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (ALINAN KARARLAR VE KONUŞMALAR)

 

1.                     Yukarıda belirtilen gündem maddeleri görüşülmek üzere Zümre Başkanı başkanlığında, Diğer fizik öğretmeni katıldı. Toplantıya gündem maddelerinin, Diğer fizik öğretmeni tarafından okunması ile başlandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 

2.                     14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı KHK incelendi. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Fizik derslerinin özel amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılâplarının ışığı altında eğitim ve öğretimin sürdürülmesi esas gayemizdir.

 

       Amacımız Türk milletinin bütün fertlerini;

a)                    Atatürk İnkılâplarına ve anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

b)                    Beden , zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

c)                    İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunduracak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak olduğu anlayışına vurgu yapıldı. Bu konuda azami duyarlılık içinde olunması kararı alındı.

 

 

 

3.                             Fizik dersinin amaçları Diğer fizik öğretmeni tarafında okunarak bu amaçlara uyulması gerekliliği vurgulandı. Fizik dersinin amaçları :

a) Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarım daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel kavranılan ve kanunları öğretmek,

b) Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak,

c) Fizik olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,

d) İlerde temel bilim dallarında yapacakları öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet kazanmalarını sağlamak, öğrenme yollarını öğretmektir.

     AÇIKLAMALAR :
1.     Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

2.    Bugüne kadar elde edilen ilmi buluşları yapan kişilerin ne kadar basit araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metotlu çalışmalarla birtakım bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

3.    Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bilginin her zaman yeniden gözden geçirilebileceği, yeni denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni sonuçlara veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metotlarla eldeki verilerin çeşitli şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi ve yayılması suretiyle gelişeceği görüşü kazandırılmalıdır,

4.    Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden "Transistörler" ve "Laser" gibi konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

5.    Atatürkçü düşünce sisteminde; Akılcı ve Bilimci Davranışın önemi, Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi, Akılcılığın Sorumlulukla olan İlişkisi, Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi,Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Göz önünde Bulundurulacak Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" prensibi yeri geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

 

 6.    İlköğretim derslerinde yapılan köklü öğretim programı değişikliğinden sonra Lise dört yıla çıkarılmıştır. Dört yıllık lise göz önüne alınarak Fizik Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları, Talim Terbiye Kurulu tarafından, Mart 2006 ayında başlamıştır. Ocak 2007 ayı itibari ile Fizik 9., 10., 11., ve 12. sınıf öğretim programının çerçevesi belirlenmeye başlamıştır.Talim ve Terbiye Kurulu  12. sınıf Fizik Dersi yeni müfredatın uygulanmasına karar verilmiştir. Yayınlanan bu program dikkatlice incelenerek bu yıl 12. sınıflara uygulanacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı lise müfredat programları Eylül 2011 de değişmiştir. Yeni program içerikleri, zümre başkanı Zümre Başkanı tarafından okunarak yeniden gözden geçirildi.

 

7.   Müfredat programlarının hazırlanan yıllık planlara dengeli bir şekilde dağıtılmasının, bir yıl önceki planlardan da yararlanılmasının ve yıllık planların hazırlanması esnasında 2089 ve 2551 sayılı tebliğler dergisinin esas alınması gerekliliği ve İLBAP ta yayınlanan planların taslak olarak belirlenmesi üzerinde duruldu. Yıllık planlardaki müfredat programlarının bir kere hazırlanıp bir yıl uygulanacağı ilkesinden hareketle ilgili değişikliklerin titizlikle takip edilip bu konularda hata yapılmaması gerekliliğinin üzerinde duruldu. Diğer fizik öğretmeni: Yıllık planlar hazırlanırken geçmiş yıllardaki deneyimlerimizden yararlanmamız gerektiğini belirtti. Yıllık planlar hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

 

a)   Konular ay ve haftalara dağıtılırken çalışma takvimine göre konuların kapsam ve ağırlığının uygun zamanlamaya uymasına dikkat edilecek,

b)   Konular müfredat programından alınacak,

c)   Konuların varsa özel amaçları belirtilecek,

d)   Yazılı sınavların yapılacağı tarihler yıllık planda belirtilecektir.

e)   Yıllık planlar; 2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB lığı Eğ. Öğ. Çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin 30.07.2003 Tarih, 226 sayılı yönergesi ,2089 sayılı tebliğler dergisinden planlamaya ilişkin açıklamalar,  2104 ve 2212 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilmesi konularından yararlanarak hazırlanacaktır.

 

Zümre Başkanı: Fizik dersinin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli planlama doğrultusunda gerekli şartların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

 

 

 

4.                           Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması konusunun 2104-2212- sayılı  tebliğler dergilerindeki ilgili bölümleri yeniden incelenerek tekrar ele alındı. Söz konusu dergilerin belirttiği esasların yıllık planlarda temel başlıklar halinde, günlük planlarda 2104 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar ışığında ayrıntılı olarak işleneceği ve sınıf defterine yazılması hususu fizik dersi zümre öğretmenler kurulu başkanı Zümre Başkanı  tarafından hatırlatıldı.

a)                Atatürk’ün “Bilim ve Teknik için sınır yoktur.” özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve öneminin üzerinde durulmasına.

b)                Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişinin bilimin hızla değiştiği çağımızda etki alanının öneminin açıklanmasına.

c)                Atatürk’ün bilim ve fene, fennin  uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutkundaki  “Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır.”sözü üzerinde durulmasına.

d)                Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünün anlamı belirtilerek, Atatürk’ün Fen ve teknikten soyutlanmayan hava gücüne dolaylı olarak bu gücün dayandığı fen ve tekniğe verdiği önemin açıklanmasına.

e)                Atatürk zamanında kurulan fabrikaların ve fen kuruluşlarının; O’nun, fen ve tekniğe verdiği önemin açık bir kanıtı olduğunun belirtilmesine.

f)                 Osmanlı Devleti döneminde kullanılan arşın, dirhem, okka, endaze gibi uzunluk ve ağırlık ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılan uluslar arası ölçü sistemlerinin kullanılmasının Atatürk’ün emri ile gerçekleştiğinin açıklanmasına.

g)                Fen bilimlerinin öğretiminde  kullanılan  yüzlerce  anlaşılması  zor  Arapça, Farsça ve Osmanlıca terimlerin;  Atatürk’ün  direktifleriyle  Türkçeleştirildiğinin  anlatılmasına  ve  aradaki  büyük  öğretim kolaylığına öğrencilerin dikkatinin çekilmesine karar verildi.

 

 

 

5.                      Eğitim-Öğretim dönemi içinde ve sonunda bir hataya meydan vermemek için 2438 ve 2460 sayılı tebliğler dergilerinden, 2567 sayılı tebliğler dergisinden sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin en son düzenlenmiş hali ( 4.9.2010/27692 RG EYLÜL 2010/2636 TD ) zümre başkanı tarafından okunarak yönetmelik gözden geçirildi. Değişiklikler hatırlatıldı.

 

 

 

6.                     Bölge zümre başkanları toplantısında alınan kararlar Zümre Başkanı tarafından okundu.

 

 

 

7.                      Zümre Başkanı tarafından,2300 sayılı tebliğler dergisinden ve 20336 ve 21043 sayılı resmi gazeteden ödev yönetmeliği okundu.  Ödevlerin öğrenciyi araştırmaya sevk edecek yönde verilmesi ve zamanında toplanması, bunların öğrenci sorumluluğunu geliştirici yönlerinin bulunması nedeniyle, en az yazılı yoklama notları kadar önemli olduğu bir defa daha teyit edildi. Öğrencilerin her türlü kaynaktan faydalanabilmesi için kaynak seçiminde öğrencilerinin sınırlandırılmamasına gerektiğinde öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yönelik ödevler verilmesine karar verilmiştir.

 

 

Zümre Başkanı: Dönem içerisinde verilecek ödevlerin konuları genel olarak;

 

 

 

FİZİK LİSE -1:

Fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler panosunun hazırlanması.

Hareket grafikleri.

Enerji çeşitleri ve dönüşümleri panosunun hazırlanması.

Newton’un Hareket Kanunları.

Basit elektrik devresi yapımı

Elektrik motoru yapılması.

Elektrik zili yapılması

Reosta yapılması

Dirençlerin Bağlanması

Dalga leğeni yapımı.

Türkiye'de depremler, depremlere karşı alınacak önlemler,

Seri ve Paralel Bağlı devreler

Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü

Sürtünme kuvveti hakkında bilgi. Faydalı ve zararlı sürtünme kuvvetleri

Hareket ve Kuvvet  ilişkisi

 

 

FİZİK LİSE – 4 :

Isıl denge

Isı yayılımı

Isı alışverişi

Basıncı hal değişimine etkisi

Çizgisel sürat ve  açısal sürat

Merkezcil ivme

Basit harmonik hareket

Geri çağırıcı kuvvet

Doğru akım ve alternatik akım

Sığa

Elektriksel geçirgenlik ve dielektrik

Transformatörler

Işığın yansıma ve kırılma kanunları

Göz kusurları

Merceklerde kırılma ve yansıma kanunları

Çukur, tümsek ve düzlem aynalar

Işığın renklerine ayrılması

Ana ve ikincil renkeri

Renk filtreleri

Ekeltromanyetik dalga ve tayf

Polarizasyon

Kırınım ve huygens prensibi

Optik aletlerde ayırma gücü

Işıkta girişim

Parçacık ve karşıt parçacık

Hadronlar

Leptonlar

Baryonlar

Mezonlar

Kuarklar ve karşıt kuarklar

 

 

FİZİK LİSE – 2

Bazı böcekler su üzerinde nasıl yürür? (Yüzey gerilimi)

Kuvvet kavramı ve özellikleri,

Newton’un hareket kanunları,

Hareket ve özellikleri

Hareket çeşitlerinin grafikleri,

Elektriklenme çeşitleri

Elektrik devreleri oluşturma, akım ve gerilim ölçme

Einsteinin özel görelilik kuramı

Fizik bilim adamlarının yaşamları ve çalışmalarının araştırılması

FİZİK LİSE – 3

Basınç etkisi

Akışkanların basıncı

Gazların basıncı

Akışkanların hızı ile basınç ilişkisi

Çembersel hareket

Tork

İş-Enerji

Momentum

Manyetik Alan

Işığın yapısı

De Broglie Hipotezi

Atom ve yapısı

Ses dalgaları

Aydınlanma

Evren ve yapısı

 

 

 

Diğer fizik öğretmeni: Fizik dersinden ödev almayan öğrenciler proje çalışması yaptıklarında, bu çalışmaları ödev-proje notu olarak değerlendirilecektir.

 

 

            ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  

    1-Plan ve şekiller ……………………………….20 puan

    2-Araştırma, kaynaklarından yararlanma ….15 puan

    3-İfadenin düzgünlüğü ve anlaşılırlığı ………20 puan

    4-Vardığı sonuçtaki isabet ve doğruluk …… 20 puan

    5-Ödevin zamanında hazırlanıp teslimi …….25 puan

 

         Çevre şartları göz önüne alınarak, öğrencilerden yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak proje ve seminer çalışmaları konularının öğrencilerle birlikte tespit edilmesi kararı alınarak, yapılacak çalışmalara azami önem verilerek mutlaka sonuçlandırılmasının önemi üzerinde duruldu. Ödevlerin verilme ve toplanma tarihi Kasım'ın 2. haftası ve Nisan'ın son haftası olduğu Zümre başkanı tarafından hatırlatıldı.

 

8.                     Zümre Başkanı : Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli’nde Öğrenci Merkezli Eğitimin; “bireysel özellikler dikkate alınarak, bilimsel düşünme ve iletişim kurma becerisine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ulaşıp kullanabilen, evrensel değerleri benimsemiş, teknolojiyi etkin kullanan ve kendini gerçekleştirmiş bireyler için, eğitim sürecinin, her aşamada birey katılımını sağlayacak biçimde yapılandırılması” olarak belirtilmiştir.

                        Eğitimi yaşama hazırlık olarak değil yaşamın kendisi olarak kabul etmesi, uygulamaya ağırlık vermesi, eğitimde doğal disiplini öngörmesi ve sınama durumlarında ezberi reddetmesinden dolayı felsefelerden pragmatizmi, eğitim felsefelerinden ilerlemecilik ve yeniden kurmacılığı esas almaktadır. Programlarında; hümanist eğitimi ama radikal bir eğitim reformunu benimsemesi ile eğitimde fırsat eşitliği kavramının yeniden yapılandırılmasını temel alır.

 

                        Diğer fizik öğretmeni : Aynı ders öğretmenleri arasında yöntem ve teknik yönünden birlik sağlanması, bu amaçla öğretmenler arasında günlük ders planları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmalı, konuların işlenişinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin belirlenip verilecek örnek ve uygulamaların nitelik ve niceliklerinin tartışılarak ortak bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini belirtti. 

              

                        Diğer fizik öğretmeni :Ayrıca ders kitaplarının yanında üniversite hazırlık kitaplarından da yararlanılmasına karar verildi. Yazı tahtasının düzenli kullanımına, şekil ve şemaların renkli tebeşirlerle çizilmesine ve düzenli olarak ders esnasında dersi derste öğrenmek gayesiyle kitapların yanlarında bulundurulmasının takibinin yararlı olacağı görüşü benimsendi. Zümre Başkanı: Fizik dersinin ezberden ziyade mantık dersi olduğu hatırlatılarak öğrencileri araştırma bireysel ve grup çalışmalarının öne çıkarılmasının önemi vurguladı. Muhakeme yeteneğinin kazandırılması gerektiğine değinildi. Bunun için aktif metot, soru-cevap, tartışma, deney, gezi ve gözlemlere mutlaka yer verilmesine karar verildi.

 

                   Diğer fizik öğretmeni :  derslerde soru-cevap yöntemini sıklıkla uygulayalım.Not tutturarak ve arada sorular sorarak dersin kavratılmasına  çalışalım.Dersleri sevdirmek için güncelliği koruyan yöntemlere yer verelim dedi. Derslerde sorulan sorulara mantıklı cevaplar veren öğrencileri sözlü notu ile değerlendirelim.Ayrıca öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma düzeyi,devam devamsızlık durumlarının sözlü notu verilirken değerlendirilmesi uygun olacaktır dedi.

Zümre Başkanı : Ayrıca Laboratuvarlarda deneyler yapılırken gösterip yaptırma tekniği kullanılmalıdır,dedi.

 

    Konuların işlenişinde genel olarak uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir;

 

A)           Konuların işlenirken insan yaşantısıyla ilgili yönler ele alınacak ve topluma yapacağı yararlı-zararlı etkileri üzerinde durulacaktır.

 

B)           Ünitede yer alan konular dersin özel öğretim metotlarına uygun olarak gözlem inceleme ve deney yolu ile işlenecek ve değerlendirilecektir.

 

C) Yapılan gözlem ve deneylerden ana fikre varılacak; böylece Öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırılacaktır. Bunun için konular problemler halinde ele alınacak ve işlenirken aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulacaktır;

               l-Problem belirtme,

               2-Problem etrafında gözlem ve inceleme yoluyla çeşitli bilgiler toplama,

               3-Bu bilgileri problemi çözmeye elverişli şekilde sıralama.

               4-Gerekli deneyler yapma

               5-Deneylerden sonuçlan çıkarma.

               6-Bu sonuçlardan genel bir fikre varma

 D) Dersler işlenirken laboratuardaki görsel ve işitsel araçlardan mümkün olduğunca yararlanılacaktır .

 

 E) Deneyler mümkünse öğrencilere yaptırılacak, olanaklar kısıtlı olduğu takdirde öğrenci gurup  deneyleri veya öğretmenin yapacağı gösteri deneylerine yer verilecektir. Basit deney ve deney araçları öğrencilere ev ödevi şeklinde yaptırılacaktır.

 

 F) Derslerin son on dakikası mümkün oldukça değerlendirilmeye ayrılacaktır

 

G) Derslerin hangi yöntem ve tekniklerle işleneceği yıllık planlarda belirtilmiş olup her ders planda belirtilen yönteme göre işlenecektir.

 

9.                     Diğer fizik öğretmeni: Ders içinde sınıfın çok dikkatli gözlenmesinin derse soru çözme kapsamında tüm öğrencilerin homojen katılımına her öğrenciye söz verilip onların devamlı derste aktif ve ilgili tutmaya özen gösterilmesinin yararı üzerinde durdu. Ders dışında öğrencilerin grup çalışmasının, günlük çalışma alışkanlığı kazandırmanın faydalarını belirtti. Her an yanında öğretmenini bulamayan öğrencinin grup çalışmalarında arkadaşlarından da yararlanmasının önemini vurguladı.

 

              Zümre Başkanı: Okullarda fizik dersinde başarının olumlu yönde gelişimini sağlamak için; başarıyı etkileyen genel ve özel şartlar değerlendirilmeli, olumsuzlukların sebepleri tartışılarak bazı çözüm önerileri üretilmelidir. Bu nedenle;

 

a)        Öğrencilere ders çalışma planlarında rehberlik yapılarak verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması,

 

b)        Çalışmayı alışkanlık haline getirmemiş öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılarak çalışmaya yönlendirilmeleri,

 

c)        Derslerin daha aktif ve ilgi çekici olması için laboratuar çalışmalarına daha çok yer verilmesi,

 

d)        Seviyelerine uygun problem çözümü ile alıştırma yapmalarının sağlanması,

 

e)        Pratik uygulamalar yapılarak düşünme gücünün artırılması,

 

f)         Öğrencilerin fizik dersini başarabileceklerine dair güven verilerek dersi sevmeleri ve dersten kopmamalarının sağlanması,

 

g)        Öğrencilerin derslere hazırlık yaparak gelmeleri için işlenecek konunun önceden belirtilmesi gerekir.

 

h)        Ders kitabı dışında öğrencilerin yararlanacağı kitaplar kendi isteklerine bırakılmalı. Bu kaynak kitaplarda aranması gereken özellikler hakkında bilgi verilmelidir.

 

i)          Fen Bilimlerinde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir.

 

j)          Deney ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarına destek olunması, bunların laboratuar imkânlarından yararlanmalarının sağlanması, konu ve kaynak konusunda yardımcı olunması.

 

k)        Her konu bitiminde; konuyla ilgili pratik düşünebilme yeteneklerinin ve test sorusu çözebilme özelliklerinin geliştirilmesi için test uygulamasının yapılması gerektiğini belirtti.

 

 

 

10.                 Diğer fizik öğretmeni :  Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtti.

 

         

          Diğer fizik öğretmeni: Matematik öğretmenleriyle “Üslü ve Köklü Sayılar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Diziler ve seriler” konularında, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile “Anlaşılır cümle kurma, Okuduğunu anlama yöntemleri” konularında ve Kimya öğretmenleriyle “Atom’un yapısı, İyonların oluşumu, Elektron yörüngeleri, Elektronların enerji seviyeleri ve orbitallere dağılımı” konularında işbirliği yapılmasının fizik dersinin diğer derslerin desteğinde yürütülmesi ve başarının artırılması açısından önemlidir.

 

 

11.       Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Çalışma Takvimi incelenerek tatil günleri tespit edilecek ve  Yıllık Planlar yapılırken tatil günleri dikkate alınacaktır.

 

12.      Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tebliğler dergilerinden fizik dersi ve diğer idari konuları ilgilendiren yönetmeliklerin takibi için yaz tatili döneminde gelen dergiler okundu.

 

 

13.      27 Ekim 2007 tarihinden itibaren Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 2008-2009 öğretim yılından itibaren okutulması kararlaştırılan 9. sınıf Fizik Öğretim Programı yayınlanmıştır. 9-10-11 ve 12. sınıf Fizik Dersi müfredatı Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin uygulanışına  yönelik 2575 sayılı TD. de yapılan açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Yıllık planların bu açıklamalar doğrultusunda hazırlanması gerektiği Zümre Başkanı tarafından önemle belirtildi.

 

 

       MÜFREDAT PROGRAMI

9 . SINIFLARDA

– Fiziğin Doğası

·           Fiziğin Uğraş Alanı

·           Fiziğin Doğası

·           Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri

·           Fizik , Günlük Yaşam ve Teknoloji

 – Enerji

·           İş , Güç ve Enerji

·           Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu

·           Enerji Kaynakları

·           Isı ve Sıcaklık

– Madde ve Özellikleri

·            Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri

·            Maddelerin Değişimi

 – Kuvvet ve Hareket

·           Doğrusal Hareket

·           Doğadaki Temel Kuvvetler

·           Newton'un Hareket Yasaları

·           Sürtünme Kuvveti

 

 

– Elektrik ve Manyetizma

·           Elektrik Akımı

·           Potansiyel Farkı

·           Direnç

·           Elektrik Akımının manyetik Etkisi

– Dalgalar

·           Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler

·           Titreşim

·           DALGA

·           DALGA Boyu

·           Frekans

·           Periyot

·           Dalganın ilerleme hızı

·           Genlik

·           Enine DALGA

·           Boyuna DALGA

·           Mekanik DALGA

·           Elektromanyetik DALGA

·            Depremler

·            OO

·            Tsunami

·            Göl ve Denizlerdeki Dalgalar

·            Goruntu ve Seslerin Taşınması

 

10 . SINIFLARDA

Madde ve Özelikleri

·            Katılarda Boyutlar arasi İlişkiler ve Dayanıklılık

·            Sıvılarda Kılcallık Yüzey Gerilimi ve

·            Gazlar ve Plazmalar

Kuvvet ve Hareket

·           Kuvvet ve Özellikleri

·           Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket

·           Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket

·           Etki – Tepki Kuvvet Çiftleri

·           Eylemsizlik

Elektrik

·            Elektrostatik

·            Elektrik Devreleri

Modern Fizik

·            Modern Fiziğe Giriş

·            Özel Görelilik

Dalgalar

·           Domaniç Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar

·           Su Dalgaları    

 

11 . SINIFLARDA ;

Madde ve Özelikleri

·           Katılarda olusan

·           Durgun akışkanlarda olusan ve kaldırma kuvveti

·           Hareketli akışkanlarda akışkan hızı ile basıncı arasındaki ilişki

·           Sıcaklık artması ile katılarda , sıvılarda ve gazlarda genleşme ve büzülme

Kuvvet ve Hareket

·            Düzgün Çembersel Hareket

·            Tork

·            Denge ve Denge Koşulları

·            İş ve Enerji

·            İtme ( İmpuls )- Momentum

Elektrik

·            Manyetik Alan

·            Manyetik Alan Kaynakları

·            Elektromanyetik İndüksiyon

Modern Fizik

1.          

o              Işığın Parçacıklı Yapısı

o              Parçacıkların DALGA Özelliği : de Broglie Hipotezi

o              Atomun Yapısı

 

Dalgalar

1.          

o              Ses Dalgaları

o              Aydınlanma

o              Işığın Yansıması

Kuazarlar

1.          

o              Yıldızlar

o              Yıldızların Sınıflandırılması

o              Evrenin Yaşı ve Genişlemesi

o              Gökadalar

o              Kuazarlar

 

 12 . SINIFLARDA ;

·            Madde ve özellikleri

·            Kuvvet ver hareket

·            Doğru akım

·            Alternatik akım

·            Sığa

·            Transformatörler

·            Dalgalar

·            Küresel Yansıtıcı yüzeyler

·            Işığın kırılması ve yansıması

·            Elektromanyetik spektrum

·            Renkler

·            Işığın girişim ve kırınımı

 

14. Geçtiğimiz yılda Okul kütüphanesine kazandırılmak istenen ancak okulun taşınması ve yeniden yapılandırılması nedeniyle alınamayan ve öğrencilerin yararlanması için çeşitli yayınevlerinden ve çevredeki dershanelerden fizik kaynak kitap istenmesi gerektiği Zümre Başkanı tarafından belirtildi.Öğrencilerin bilime olan merakını  arttırmak için Tübitak yayınlarından aşağıdaki kitapların  alınması ve kütüphanede bulundurulması okul idaresinden istenmesine karar verildi.

·            Modern Çağ Öncesi Fizik

·            Büyük Bilimsel Deneyler

·            İlk Üç Dakika

·            Modern Bilimin Oluşumu

·            Gezegenler Kılavuzu

·            Teknolojinin Evrimi

·            Matematiğin Aydınlık Dünyası

·            Gökyüzünü Tanıyalım

·            Galileo ve Newton'un Evreni

 

 

15. Diğer fizik öğretmeni laboratuvarın etkin kullanımının öğrencileri derse karşı daha hevesli yapacağına ve etkili bir öğretim sağlanacağına vurgu yaparak laboratuvarın etkili kullanılmasının önemi üzerinde durdu. Fizik zümresi tarafından etkili laboratuvar kullanılmasına karar verildi.

ÖĞRENCİLERİN LABARATUVARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

·        Kesinlikle asit üzerine su dökmeyiniz. Daima asidi su üzerine yavaşça ekleyiniz.

·        Eğer bir kimyasal maddeyi belirlemek için test yapmak istiyorsanız; muhakkak onu nasıl yapmanız gerektiğini gösteren işlem sırasına uyunuz.

·        Asla kırık veya çatlak cam kapları kullanmayınız.

·        Cam boruların içine tıpaları yerleştirirken zorlamayınız.

·        Sıvı maddeleri, pipete almak için daima özel alet (puar) kullanınız.

·        Isıttığınız cam ve porselen malzemeleri elinizle tutmayınız; bunlar için tüp maşası veya pota pensi kullanınız.

·        Isıttığınız bir test tüpünün açık ucunu, kesinlikle yanınızda bulunan kişilere doğru tutmayınız.

·        Maddeleri alev kullanarak cam bir kap içerisinde ısıtırken, camı ısıdan korumak için özel koruyucu (amyant) kullanınız.

·        Kimyasalların neden olduğu gaz ve kokuları solumayınız. Eğer bir koku fark edilmiş ise, laboratuarı havalandırınız ve oradan uzaklaşınız.

·        Laboratuarda kesinlikle el şakası yapmayınız ve koşmayınız.

·        Laboratuarda meydana gelen herhangi bir kaza veya kaza ihtimalini derhal öğretmeninize söyleyiniz.

·        Güvenlik konusunda her zaman bilinçli davranınız. Laboratuar faaliyetlerinde kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalısınız.

·        Malzemelerinizi, çalışma masalarınızın kenarlarına koymaktan sakınınız.

·        Laboratuarda asla hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Laboratuar malzemelerine yiyecek veya içecek koymayınız.

·        Öğretmenleriniz tarafından koruyucu gözlük kullanmanız söylenildiğinde, buna uyunuz. Laboratuarda çalışırken lens yerine, gözlük tercih ediniz.

·        Eğer kimyasal maddeler ile çalışıyorsanız laboratuar önlüğü giyiniz.

·        Dökümlü elbiseler giymekten ve dağınık uzun saçlardan sakınınız.

·        Her kimyasal lavaboya dökülmez. Bunun için öğretmeninizden bilgi alınız.

·        Çalışmaya başlamadan önce işlem sırasını dikkatlice okuyunuz; anlamadığınız yerde öğretmeninize sorunuz ve kesinlikle bu sıraya göre deneylerinizi yapınız.

       Zümre Başkanı :  Okullar açıldıktan sonra ilgi, istek ve yetenekli öğrencilerden her sınıf için bir laboratuvar sorumlu öğrencisi seçilmesi geretiğini vurguladı

 

16.       Sınıf geçme yönetmeliğindeki yazılı yoklamalarla ilgili maddeler Diğer fizik öğretmeni tarafından okundu ve sınavlar hazırlanırken bu hususlara dikkat edilmesi hatırlatıldı.

              

                                Zümre Başkanı: Ödev Yönetmeliği esaslarına bağlı kalarak dönem içinde sınıf içi ve sınıf dışı çalışmaların sözlü notu ile değerlendirilmesi başarının artmasına neden olacaktır. Sözlü notlarının sınıf içinde öğrencilerin etkinliğini artıracak yönde, başarıyı teşvik edici mahiyette olmasının ve notlarının (yönetmelikte belirtildiği gibi) verildiği anda öğrenciye duyurulmasının önemi üzerinde duruldu. Haftalık ders saati 2 saat olan derslerde her dönem 2 sözlü notu, haftalık  ders saati 3 olan derslerden her dönem  2 sözlü notu kullanılmasına karar verildi.Haftalık ders saati 3  olan dersler için bir dönemde 3 yazılı yoklama, haftalık ders saati 2 saat olan dersler  2 yazılı yoklama yapılacağı ve bu yazılı yoklamaların tarihlerinin okul idaresince belirlenmesine karar verildi. Ayrıca yönetmeliklere uygun olarak yapılacak yazılı yoklamaların tüm konuları kapsayan kısa cevaplı en az yedi sorulu olmasının ve sınavlardan en az birinin de test olarak yapılmasının yararlı olacağına karar verildi. Ödevlerin öğrenciyi araştırmaya sevk edecek yönde ve kaynakların belirtilerek verilmesi ve zamanında toplanması bunların öğrenci sorumluluğunu geliştirici yönlerinin bulunması nedeniyle, en az yazılı yoklama notları kadar önemli olduğu bir defa daha teyit edildi.

 

           Diğer fizik öğretmeni : İki sözlü notu kullanılacak sınıflarda sözlü notlarından bir tanesini dönem sonunu beklemeden verilmesinin uygun olacağını belirtti.

 

 

17.      Geçmiş yılda yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar tekrar gözden geçirilip bu yıl alınan kararlarla karşılaştırılması yapıldı ve kararlara uyulduğu görüldü. 

 

10-11-12. Sınıf  Seçmeli fizik derslerinin 2 saat olan derslerin blok olarak ders programına alınması öğretmenlerin uygulama yapma imkanını arttıracak, laboratuar kullanımını arttıracak ve eğitim öğretim kalitesini arttıracaktır. Aksi durumda öğretmenin gün içerisindeki hazırlanması gereken sınıf çeşidi artacak, teorik olarak anlattığı konular üzerinde uygulama yapma fırsatı bulamayacak ve sürekli tekrar ile zaten sorunlu olan süre konusunda sıkıntılar yaşanacaktır.

 

6. ve 7. ders saatlerine denk gelen fizik derslerinin çok verimsiz geçtiği, özellikle ders saat sayısında sıkıntı çektiğimiz branş derslerimizde bir de derslerin öğleden sonra işlenmesi okulumuzdaki fizik başarısını düşürecektir.

 

7 Eylül 2011 tarihinde fizik öğretim programları güncellenmiştir ve seçmeli derslerin programları ders saat sayısına bağlı olarak ayrılmıştır. Fakat ÖSYM tarafından düzenlenecek LYS sınavında ders saati azlığı nedeni ile işlemediğimiz kazanımlardan soru çıkıp çıkmayacağı konusunda bir açıklama yapılmamıştır. İşlemediğimiz konulardan LYS sınavında soru çıkması durumunda öğrencilerimiz mağdur durumda olacaklardır. Dolayısı ile konu ile ilgili ÖSYM veya MEB den konu dağılımlarını öğrenip seçmeli dersleri ona göre planlamak daha doğru olacak ve anayasanın eşitlik ilkesine uygun hareket edilmiş olacaktır.

 

 

18.        2011–2012 Öğretim yılının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesi, Türk Milli Eğitiminin özel ve genel amaçları doğrultusunda bilgili, becerikli, terbiyeli, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bilinçli bir şekilde bağlı, ülkesini ve ulusunu seven genç nesillerin yetişmeleri umuduyla, tüm dünya ve ülkemiz insanlarının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesi dilek ve temennileri zümre öğretmenlerinin ortak görüşü olarak benimsenerek zümre başkanı Zümre Başkanı iyi bir eğitim öğretim yılı dileyerek toplantıyı kapattı.

           

     

 

 

                   Zümre Başkanı                                                                                     Diğer fizik öğretmeni                       

              Fizik Öğrt. Zümre Bşk.                                                                                             Fizik Öğrt.                            

 

 

 

 

Uygundur

17.09.2012

 

………….

Okul Müdürü


1 Yorum

Mehmet YılmazOcak 31st, 2013 01:00

İnternete zumreyi paylaşmaları enteresan benim açımdan
Ama teşekkürler

Yorum Yapın

Mesajınız

Anti-Spam Quiz:

Sponsorlu Bağlantılar